Prashanthi Asireddy
Ex GATES President (2017)

Dr. Satish Cheti
Ex GATES Chairman (2017)