Sreedhar Nelavelli
GATES Board Chairman

Dr. Satish Cheti

Satish Nandala

Thirumal Pitta

Chalapathi Vennemaneni

Ramachary Nakkerty

Srinivas Avula

Anil Bodireddy